Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program pre materskú školu – ISCED 0

POZNÁVAME SVET

          

 Predkladateľ:         Materská škola so školskou jedálňou,

Adresa:                   Lazová 926/5, Pata 925 53

IČO                        37842382

Kontakt:                 tel. 031 786 01 04

                               m.skola@tpx-net.sk

 

Zriaďovateľ            obec Pata

                              

 

Druh školy:             štátna

Stupeň vzdelania:   predprimárne vzdelávanie

Vyučovací jazyk:    slovenský

Počet tried:             5

Riaditeľka:              Blažena Paldanová

 

 

Školský vzdelávací program bol prerokovaný:

Pedagogickou radou: 30.08.2016

Radou školy: 07.09.2016

 

 

Platnosť dokumentu od 1. septembra 2016

 

Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania

 

Naša Materská škola nemá vymedzené vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania. Riadi sa cieľmi a poslaním Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ktorý schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. júla 2016 pod číslom 2016-17780/27322:1-10A0 s platnosťou od 1. septembra 2016.

Hlavný cieľ výchovy a vzdelávania v materskej škole sa odvíja od cieľov výchovy a vzdelávania uvedených v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vzdelávanie v materskej škole poskytuje základy spôsobilostí vedúce k napĺňaniu cieľov výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona. Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu na školské vzdelávanie v základnej škole a na život v spoločnosti.

 

Stupeň vzdelania

 

Predprimárne vzdelanie

Vlastné zameranie školy

 

Materská  škola nie je špeciálne zameraná.

Vytvorený školský vzdelávací program je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.

Naša materská škola kladie dôraz na celkový rozvoj detí vo všetkých oblastiach. Usilujeme sa vytvoriť pre deti pohodu a príjemné prostredie. Vytvorením príležitosti navštevovať materskú školu sa rešpektuje sociálna potreba dieťaťa na spoločenský kontakt s rovesníkmi. Usilujeme sa o to, aby sa dieťa cítilo prijímané a rešpektované. Aby si osvojilo základné návyky a pozitívne postoje, aby sa cítilo bezpečne a nadviazalo priateľstvo so svojimi vrstovníkmi a dokázalo spolupracovať a celkovo sa socializovalo.

Škola umožní všetkým deťom získať vedomosti a zručnosti vo všetkých oblastiach. Dá šancu každému dieťaťu, aby sa rozvíjalo podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech. Snažíme sa o čo najlepšie začlenenie detí zo sociálne zaostalého prostredia do kolektívu detí a stieranie rozdielov medzi deťmi pochádzajúcimi z rôzneho sociálneho prostredia. Výchovno-vzdelávacia činnosť je zameraná na prípravu detí na vstup do primárneho vzdelávania, na život v spoločnosti, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť a účinne riešiť problémy. U detí formujeme tvorivý životný štýl, sociálne cítenie a hodnotové orientácie. Deti sa snažíme vychovávať v duchu humanistických princípov. Veľký dôraz kladieme na vytváranie dobrej klímy v triede, na rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia. V spolupráci s rodičmi z nich budeme vychovávať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí. Deťom  poskytneme základné poznatky o živej a neživej prírode, budeme prehlbovať vedomosti o význame kvalitného životného prostredia pre život človeka. Naučíme deti aktívne sa oboznamovať so spoločenským a prírodným prostredím, aby si deti postupne uvedomili, že človek je súčasť prírody a musí zladiť svoje konanie s prírodou. Budeme rozvíjať vnímavosť ku kráse prírody, schopnosť vyjadriť svoje pocity z vnímanej skutočnosti. Budeme sa snažiť, aby si deti vytvorili citový vzťah k určitým miestam v blízkom okolí. Budeme podporovať dodržiavanie zvykov a kultúrnych tradícií, ktoré sú v tomto regióne známe. Umožníme deťom získať základné zručnosti pri práci s počítačom a digitálnymi pomôckami.

 

Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania

 

Dĺžka dochádzky do materskej školy je 1-4 roky, je flexibilná podľa možností prijatia dieťaťa do MŠ a podľa potreby dieťaťa, ak má odklad školskej dochádzky.

Študijná forma: celodenná

Učebné osnovy

 

Učebnými osnovami sú vzdelávacie štandardy Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Učebné osnovy sa spracúvajú na obdobie školského vyučovania, teda na 10 mesiacov školského roka.

Obsah vzdelávania v materskej škole je obsahom všeobecného vzdelávania a je štruktúrovaný v obsahovo jasne definovaných a ohraničených oblastiach všeobecného vzdelávania. Jednotlivé vzdelávacie oblasti reprezentujú základné obsahy ľudskej kultúry a pokrývajú všetky aspekty kultúrnej gramotnosti, ktoré sa budú kontinuálne rozvíjať na následných vzdelávacích stupňoch. Vymedzený obsah jednotlivých vzdelávacích oblastí pokrýva a vyčerpáva komplexne celý obsah vzdelávania v materskej škole.

 Obsah vzdelávania v materskej škole sa vymedzuje v nasledujúcich vzdelávacích oblastiach: - Jazyk a komunikácia

- Matematika a práca s informáciami

- Človek a príroda

- Človek a spoločnosť

- Človek a svet práce

- Umenie a kultúra

- Zdravie a pohyb

 

Východiská plánovania

Materská škola pracuje s mesačnými obsahovými celkami, ktoré sa delia na témy.  

 

Tématické celky

SEPTEMBER Vitaj v škôlke

Noví kamaráti / ako sa volám, kde bývam/

To som ja , to sme my / ja, rodina/

Doma a v MŠ /prostredie doma a v MŠ/

Bezpečne do školy /základné pravidlá/

 

OKTÓBER Jeseň pani bohatá

Pani jeseň čaruje /ročné obdobie/

Čo dozrelo v záhradkách I. /ovocie/

Čo dozrelo v záhradkách II. /zelenina/

Farebná jeseň /farby/

S košíkom do prírody /huby, prírodniny, príroda/

 

NOVEMBER Letel vietor šiky – miky

Letí šarkan oblohou

Voľne žijúce zvieratá /lesné, poľné, vtáky/

Príroda sa ukladá na zimný spánok

Čakáme ťa Mikuláš

 

DECEMBER Vianoce

Prichádza k nám Mikuláš

Pripravujeme sa na Vianoce /výzdoba, koledy, zvyky/

Vianočné zvonenie /pečenie, besiedka, darčeky/

 

JANUÁR Snehová kráľovná

Nový rok prišiel / priania, želania, prosoc. správanie... /

Zima, zima tu je /ročné obdobie/

Neživá príroda /sneh, ľad, piesok...pokusy/

Športy

 

FEBRUÁR Abeceda zdravia

Fašiangový karneval

Ľudské telo / zmysly/

Zdravie a choroba /výživa/

Časové vzťahy /obliekanie, ochrana zdravia.../

 

MAREC Modrá starenka

Pomáhajme našej planéte / separovanie odpadu.../

Vesmír a planéta Zem /planéty, mesiac, hviezdy.../

Potulky Slovenskom / štátne symboly, hlavné mesto, bydlisko a okolie/

Moja kamarátka kniha

 

APRÍL Keď sa budí jar

Slniečko sa zobudilo /ročné obdobia, počasie, semienka/

Tajomstvá stromov a kríkov /rozlíšenie, pomenovanie, premeny/

Včielka kde letíš /kvety, hmyz /

Veľká noc / zvyky, tradície /

 

MÁJ Len si deti všimnite ako krásne je na svete

Kde pracujú rodičia /povolania význam práce/

Mamička má sviatok /ako som prišiel na svet, rodina/

Domáce a hospodárske zvieratá /zvieratá a ich mláďatá/

Na hospodárskom dvore /starostlivosť, význam, úžitok/

Oslavy MDD

 

JÚN Čo všetko deťom k šťastiu treba

Leto voňavé /ročné obdobie/

Cestujeme na výlet /dopravné prostriedky /

Exotické zvieratá

Rozlúčka s predškolákmi

 

JÚL Slnko hreje, voda láka

Hurá prázdniny / nebezpečné predmety, látky, javy.../

Príbehy vody /kolobeh vody, potok, jazero, more/

Na výlete v lese /rozmanitosť prírody, ochrana, správanie sa/

Na výlete pri vode /okolo vodných tokov, význam, živočíchy/

 

V materskej škole sa harmonogram denných aktivít a cielené vzdelávacie aktivity plánujú a realizujú tak, aby sa pokryl celý vzdelávací obsah Štátneho vzdelávacieho programu. Tematické celky sa môžu vymieňať v rámci obsahového celku. Učiteľky zohľadňujú aktuálnu úroveň spôsobilostí detí v danej triede materskej školy. Pri plánovaní budeme využívať adaptácie výkonových štandardov, ktoré boli vytvorené pre všetky vzdelávacie oblasti.

V našej materskej škole sú deti zaradené podľa veku.

Pri realizácii výchovno- vzdelávacieho procesu učiteľky uplatňujú nasledovné metódy a zásady: motivačné, expozičné, fixačné, diagnostické, edukačné. Cieľom je použiť také metódy, ktoré majú zakomponovaný maximálny podiel aktivizácie detí, metódy heuristické, metódy rozvíjajúce tvorivosť, metódy problémové, metódy interaktívne. Ďalej si učiteľ môže vybrať metódy slovné, zážitkového učenia, inscenačné, názorno-demonštratívne, manipulačné, praktickej činnosti, bádateľské a výskumné a iné.

Spomedzi množstva rôznych metód je pre deti predškolského veku najvhodnejšie uplatňovať

a zaraďovať metódu hry.

Charakter výchovy a vzdelávania určujú zásady. My budeme používať najrozšírenejšie:

zásada komplexného rozvoja osobnosti dieťaťa, zásada individuálneho prístupu k deťom,

zásada cieľavedomosti, zásada názornosti, zásada sústavnosti a primeranosti, zásada uvedomelosti a aktivity, zásada vedeckosti.

Výber zásad a metód je v kontexte edukačného procesu pre každú príležitosť vždy individuálny. Prostredníctvom uplatňovania metód sa uskutočňuje spätosť cieľa a obsahu pedagogického procesu s jeho výsledkom.

Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole pozostáva z ustálených organizačných foriem. V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus, psychohygienu a zdravú životosprávu dieťaťa predškolského veku uspokojujú jeho potreby a záujmy.

Usporiadanie denných činnosti, pravidelne sa opakujúcich je súčasťou denného

poriadku. Denný poriadok je dostatočne pružný, reaguje na potreby a záujmy detí pre jednotlivé triedy. Poskytuje priestor na pokojný, bezpečný a zmysluplný aktívny pobyt každého dieťaťa v materskej škole.

Všetky organizačné formy denného poriadku sú po pedagogicko-psychologickej stránke rovnocenné. Majú vplyv na rozvoj osobnosti dieťaťa vo všetkých vzdelávacích oblastiach.

Súčasťou denného poriadku sú:

hry a hrové činnosti - spontánne alebo učiteľkou navodzované hry a hrové aktivity detí. Súčasťou hier a hrových činnosti sú vopred plánované edukačné aktivity.

pohybové a relaxačné cvičenia - obsahujú zdravotné cviky, relaxačné a dychov cvičenia. Realizujú sa každý deň v určitom čase, s dodržiavaním psychohygienických zásad.

edukačné aktivity - cieľavedomá, systematická, zmysluplná, konkrétna výchovno-vzdelávacia činnosť.

pobyt vonku - obsahuje pohybové aktivity detí, vychádzky, edukačné aktivity. V záujme zdravého psychosomatického rozvoja dieťaťa sa pobyt vonku sa v materskej škole realizuje denne. Výnimkou sú dni, kedy sú nepriaznivé klimatické podmienky, silný nárazový vietor, silný mráz a dážď.

odpočinok - realizuje sa v závislosti od potrieb dieťaťa.

činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, stolovanie) realizujú sa v stanovenom čase. Čas podávania stravy je zohľadnený podmienkami tunajšej materskej školy.

Podrobnejšie rozpracovanie organizácie denných činností je v školskom poriadku.

 

Plány výchovno-vzdelávacej práce vypracúvajú učiteľky na triede. Plány sa vypracúvajú na jeden týždeň.

Vypracúvajú sa do tabuľky, ktorej obsah učiteľky schválili na pedagogickej rade.

Viď.príloha č.1

Do plánov sa nezaradia nasledovné výkonové štandardy, ktoré sa plnia v priebehu dlhšieho časového obdobia priebežne, preto nie je potrebné k nim umelo plánovať a realizovať konkrétne cielené vzdelávacia aktivity.

Viď. príloha č.2

Spôsob a podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania

 

.Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelania, ktoré vydáva materská škola k 30.06. príslušného školského roku.

Predprimárne vzdelanie získa dieťa, ktoré absolvovalo posledný ročník vzdelávacieho programu v materskej škole. Predprimárne vzdelávanie ukončí dieťa v školskom roku, keď získa školskú spôsobilosť. Predškolské vzdelávanie ukončí dieťa aj vtedy, keď nedovŕšilo šesť rokov veku, avšak podľa vyjadrenia príslušného zariadenia CPPPaP môže plniť povinnú školskú dochádzku.

Osvedčenie deti dostanú  na slávnostnej rozlúčke s predškolákmi.

 

Personálne zabezpečenie

 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť v materskej škole vykonávajú učiteľky predprimárneho vzdelávania. Tieto spĺňajú kvalifikačné predpoklady stanovené platnou legislatívou. Dve učiteľky majú vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore predškolská pedagogika. Dve učiteľky majú vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore predškolská a elementárna pedagogika. Ostatné ukončili stredné odborné školy – odbor učiteľstvo pre MŠ. Tri učiteľky absolvovali 1. atestačnú skúšku.

 

Priestorové a materiálno technické podmienky školy

 

Budova bola postavená v 80-tych rokoch minulého storočia. Materská škola je v prevádzke od 01.09.1988, vybudovaná v akcii ZET ako 4 triedna s kapacitou 120 detí. Veľkosťou sa radí medzi školy s pomerne rozľahlými priestormi. Dispozičné riešenie priestorov súčasnosti nie veľmi zodpovedá našim potrebám pre výchovu a vzdelávanie. Interiér podlieha zmenám vzhľadom na požiadavky a potreby, ktoré si vynucujú požiadavky jednak vo vzťahu k počtu prijatých detí v danom školskom roku. Vybavenie MŠ je na primeranej úrovni. Našou snahou je vytvoriť taký materiálno-technický stav, aby sme rešpektovali počty žiakov v triedach podľa platnej legislatívy, aby sme uskutočňovali výchovu a vzdelávanie v súlade s tým, čo vyžaduje moderné vzdelávanie. Snažíme sa vybavovať triedy modernými učebnými pomôckami a detským nábytkom. K dispozícii máme aj školský areál, ktorý je vybavený zrenovovanými pieskoviskami, a školským zariadením ako sú hojdačky, kolotoče, preliezačky.

Hygienické podmienky sú na dobrej úrovni, zodpovedajú potrebám detí a spĺňajú požiadavky stanovené vyhláškou.

Od 1.9.2014 je materská škola 5 triedna.

 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

 

V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí sa pracovníci MŠ riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä § 7 vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole, vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 81/1997 Z.z., § 132 – 135, § 170 – 175 Zákonníka práce, zákonom Národnej rady SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, § 422 Občianskeho zákonníka, zákonom Národnej rady SR č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení zmien a doplnkov, pracovným poriadkom a internými pokynmi riaditeľa školy.

Za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie zodpovedá riaditeľ školy.

Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej školy od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi, alebo ním splnomocnenej osobe.

Za dodržanie hygienických predpisov v priestoroch MŠ a ochranu zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkoví pracovníci a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne.

V prípade, že počas dňa v materskej škole učiteľka zistí u dieťaťa príznaky akútneho ochorenia, zabezpečí okamžitú informovanosť zákonného zástupcu a oddelenie dieťaťa od ostatných. V prípade, že je s deťmi sama (druhá učiteľka ešte nenastúpila na zmenu) zabezpečí dozor pri dieťati prevádzková zamestnankyňa až do príchodu zákonného zástupcu.

V prípade úrazu dieťaťa zabezpečí učiteľka okamžitú informovanosť zákonných zástupcov dieťaťa. Pri každom poranení hlavy a pri úrazoch vyžadujúcich si ošetrenie v zdravotníckom zariadení, sprevádza dieťa do zdravotníckeho zariadenia.

Každý úraz nahlási riaditeľke MŠ a zapíše ho do knihy školských úrazov a do ranného filtra.

Podľa §153 ods.1 písmeno c zákona 245/2008 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou a násilím je učiteľ povinný oznámiť svoje podozrenie na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

V rámci boja proti legálnym i nelegálnym drogám sa v interiéri i exteriéri materskej školy nesmú požívať alkoholické nápoje, omamné látky, rešpektuje sa Zákon NR SR 67/1977 Z.z. o ochrane nefajčiarov.

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní je podrobne rozpracované v školskom a prevádzkovom poriadku.

Zamestnaci sú každoročne preškolení certifikovaným technikom BOZP a PO, s ktorým má škola podpísanú zmluvu. Bezpečnostný technik legislatívne rieši náležitosi spojené s úrazom detí a zamestnancov. Bezpečnostný technik zabezpečuje zdravotnú službu pre zamestnancov materskej školy.

 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí

 

Hodnotenie je prostriedkom zhromažďovania informácií o celkovej úrovni kompetencií a schopností dieťaťa. Výsledky hodnotenia pre učiteľa znamenajú spätnú väzbu o vhodnosti používaných metód a foriem práce. Z priebežných hodnotení počas školského roka spracuje triedny učiteľ koncoročný hodnotiaci záznam, ktorý predloží riaditeľovi školy.

 

Kritériá hodnotenia dieťaťa:

- pozorovanie dieťaťa

-hodnotenie výtvarného prejavu

- hodnotenie grafomotorických kompetencií

- hodnotenie výrobkov

- požívanie hodnotiacich výrokov dieťaťa /na vlastnú osobu, na iných/

 

Na základe formálnych a neformálnych zistení učiteľky vypracujú:

- pedagogickú diagnostiku, ktorá sa vypracováva na začiatku školského roka, podľa potrieb v priebehu roka a na záver šk. roka

-na záver školského roka vypracuje triedna učiteľka hodnotenie individuálne pre každé dieťa, ktoré sa založí do osobného spisu

 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

 

Kontrola môže byť formálna a neformálna.

Kritériá hodnotenia :

  1. Výchovno-vzdelávacia činnosť pedagóga:

- smerovanie učiteľky k celostnému osobnostnému rozvoju detí

- úroveň interakcie a komunikácie učiteľka – dieťa, motivácia detí, spätná väzba

- podnecovanie detí k vytváraniu vlastných postojov, názorov, sebahodnotenia a uvedomelej disciplíny

- vytváranie bezpečného a stimulujúceho prostredia

- primeranosť zvolených metód a foriem práce

- rešpektovanie osobného tempa a spôsobu učenia detí

- individuálny prístup

- poskytovanie rovnakých príležitostí deťom pri zúčastňovaní sa na aktivitách

- systematické pozorovanie a hodnotenie pokrokov detí

- rešpektovanie individuálnych potrieb detí

- podporovanie rozvoja pohybových schopností a zručností detí

- riadenie aktivít v súlade so psychohygienou detí

- motivovanie detí k samostatnému vyhľadávaniu informácií

- implementovanie nových poznatkov do výchovno-vzdelávacieho procesu

  1. Výchovno-vzdelávacia činnosť smerom k deťom:

- motivovanie detí

- aktivita detí pri osvojovaní si poznatkov a aktívny podiel detí na priebehu činností

- formulovanie vlastných názorov, postojov, verbálna komunikácia

-samostatnosť a tvorivosť detí

- zhodnotenie vlastného pokroku, hodnotenie činnosti iných detí

- aplikovanie vlastného pokroku, hodnotenie činnosti iných detí

- aplikovanie získaných vedomostí v rôznych situáciách

- osvojenie primeraných pohybových návykov

- úroveň sebaobslužných, kultúrno-hygienických a stravovacích návykov

- schopnosť nachádzať informácie v rôznych zdrojoch (encyklopédie, rozhovory, pracovné listy)

- správanie detí k vrstovníkom, pedagógom a ďalším dospelým

  1. Plánovanie a vedenie dokumentácie:

- vypracovanie plánov výchovno-vzdelávacej činnosti v súlade s učebnými osnovami školy

- komplexné spracovanie plánov

- zodpovedajúca ponuka aktivít v súlade s usporiadaním denných činností v MŠ a dodržiavaním psychohygieny

- rešpektovanie diferenciácie pri plánovaní (vekové osobitosti, deti s individuálnym vzdelávacím programom)

- spolupráca učiteliek v triede pri plánovaní

- vedenie triednej dokumentácie podľa pokynov riaditeľky

- pravidelné písomné zaznamenávanie pedagogickej diagnostiky detí

 

Hospitácie  - sú získaním objektívnych informácií o určitej pedagogickej situácii formou pedagogického pozorovania. Zameriavajú sa na kontrolu a hodnotenie pedagogických zamestnancov, ich práce vo vzťahu k cieľom hospitácie. O hospitáciách sa vedú hospitačné záznamy.

 

Pedagogickí zamestnanci sú hodnotení raz ročne svojim priamym nadriadeným.

 

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti sa vyhotovuje na konci školského roku.

Podrobnejší plán hospitačnej a kontrolnej činnosti je rozpracovaný v ročnom pláne práce školy.

 

Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov

 

Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov. Ide o sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktorého cieľom je získavať, udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať, rozširovať a dopĺňať profesijné kompetencie pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca. Ide o kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej alebo odbornej činnosti, avšak aj na výkon špecializovaných činností a na výkon riadiacich činností so zreteľom na premenu tradičnej školy na modernú.

 

Druhy kontinuálneho vzdelávania:

Adaptačné vzdelávanie

Aktualizačné vzdelávanie

Inovačné vzdelávanie

Špecializačné vzdelávanie

Funkčné vzdelávanie

Kvalifikačné vzdelávanie

 

Podrobnejší plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov je rozpracovaný v ročnom pláne práce školy.

 


TOPlist