Detské opatrovne a Materské školy v obci PATA.

          Prvá zmienka o opatrovni v obci Pata sa objavila v roku 1 9 4 7.  

Detská opatrovňa bola štátna, nemala vlastnú budovu, bola umiestnená v nevyhovujúcej obecnej budove prepustenej pre núdzové umiestnenie.

Mala 2 miestnosti predelené španielskou stenou, chýbal však dvor a toalety.

Chodiacich detí bolo okolo 40.

Strava sa nepodávala, deti chodili na obed domov a potom sa vracali spät do opatrovne. 

Pôsobili tu jedna opatrovateľka a jedna upratovačka.

Administratívu viedla riaditeľka ľudovej školy, prevádzala sa mravná a duchovná výchova.

Ak deti nebolo možné zamestnať v blízkosti budovy, chodili na pažiť za obcou kde každodenne odbavovali celodenné vychovávanie žiakov. Prevedenie práce opatrovateľky malo skôr ráz vyučovania ako vychovávania. Opatrovateľka sa špecializovalizovala len na učenie básničiek čo si vyžadovali hlavne rodičia. Videli v tom hlavnú činnosť detí v opatrovni

V obci nebolo vhodnejšieho umiestnenia, obec sa uchádzala v tomto období o postavenie dreveného pavilonu

 

            V roku 1 9 4 8 Povereníctvo sociálnej starostlivosti poslalo žiadosť do obce Pata.

Medzi sociálne zdravotnú starostlivosť o mládež patrilo zriaďovanie detských útulkou a jaslí pre deti o ktoré sa matka nemohla starať. Účelom bolo poskytnutie celodenného pobytu, zaopatrenie a výchova detí pracujúcich matiek, sociálne slabých rodín, vdovcou apod..

Povereníctvo sociálnej starostlivosti zriaďovalo pôdohospodárske útulky na dedinách za účelom, aby vonkovským deťom predškolského veku nahradila starostlivosť, ktorej sa im nedostáva následkom zamestnanosti oboch rodičou.

Matka v skorých ranných hodinách priviedla dieťa do útulku, kde ho opatrovateľka prevzala, okúpala, umyla, nakŕmila, deti dostali 4 až 5krát denne vydatnú stravu. 

 

            V 20.októbra 1948 sa započala stavba detskej opatrovne aj v Pate, dokončená bola 15.novembra 1948. 

 

            V roku 1 9 5 0 mala obec už fungujúcu Materskú školu s 1 triedou a 35 deťmi. Pôsobili tu jedna učiteľka-riaditelka /p.Bolečková/ a jedna upratovačka, ktorá zároveň bola aj kuričkou. Kúrilo sa uhlím v kachliach, ktoré boli v miestnosti, kde sa deti hrali. Dochádzka detí bola poldenná, deti na obed chodili domov. Keďže v obci bolo 100 až 115 detí v predškolskom veku kapacita Materskej školy bola nedostačujúca.  

 

            V roku 1 9 5 2 bola zriadená ešte jedna trieda.

Materská škola mala teda 2 triedy. Nachádzali sa tu 2 pracovne a 1 herňa.

Kapacita školy bola 60 detí. Napriek tomu škôlku navštevovalo omnoho viac detí.

Dochádzka detí bola už celodenná, ale naďalej bez stravy. Deti ráno prišli do predškol. zariadenia, priniesli si svoju desiatu a okolo 12.00h chodili domov k obedu. Poobede okolo 13.00-tej hodiny prichádzali späť do škôlky a hrali sa na dvore za škôlkou, prípadne v herni. V tom období deti popoludní nemali odpočinok ale voľné hry.

Do personálu pribudla pestúnka, ktorá mala deti nastarosť práve v popoludňajších hodinách od 13.00 do 15.00h.

Výchova sa však prevádzala väčšinou vonku na školskom dvore či na poli, nekládol sa prílišný dôraz na výchovné a vzdelávacie ciele, deti sa väčšinu dňa prehrali. Výučba bola skôr zamerana na   básne a piesne s, ktorými deti potom vystupovali na rôznych oslavách dediny, pri príležitosti rôznych sviatkou apod.

Pre zamestnané matky bola dochádzka do 15.00h krátka, preto sa neskôr predĺžila do 17.00h.

 

            V roku 1 9 5 3 – 5 4 bola vytvorená kuchyňa, prijatá jedna kuchárka /p.Paldanová/.

Deti dostávali stravu pozostávajúcu z desiatej - väčšinou chlieb s maslom a deti sa práve na takýto chlieb veľmi tešili, pretože doma maslo nemávali. Obed bol veľmi výdatný, neboli prísne normy čiže sa nakladalo koľko deti vládali zjesť. Deti práve v škôlke častokrát prvýkrát jedli jedlá , na ktoré doma nebolo peňazí ako dukátové buchty, rôzne omáčky apod. Deti mali stravu bohatú na ovocie a zeleninu, ktorú si častokrát chodili sami trhať do sadu, na pole, do záhrad. Olovrant tvoril tiež chlieb, ovocie, nejaká malá sladkosť.

 

V ďaľšom období 50- 60rokov sa v zariadení neudiali žiadne výraznejšie zmeny.

Detí vo veku 3 až 6 rokov však v obci bolo v tomto období až 110 preto bolo opäť potrebné rozšírenie.

 

            V roku 1 9 7 1 nastúpila nová riaditeľka p. Mária Hajdáková.

V tomto období bola Materská škola už 3 triedna. Mala 3 herne,  ktoré boli zároveň spálňami, na popoludňajší odpočinok sa tu rozkladali lehátka.

Detí bolo 110 až 120 napriek tomu, že kapacita škôlky bola 90. Rozdelené boli do troch skupín.

Pôsobilo tu 6 učiteliek, 2 upratovačky – kuričky, 2 kuchárky.

Prevádzka bola celodenná so stravou. 

Režim dňa začínal o 7.00h. Prevádzka Materskej školy bola do 17.00 h.

Budova po hygienickej stránke bola nevyhovujúca, pretože pre viac ako 100 detí tu boli k dispozícii 4 toalety a 4 -5 umývadiel, chýbali miestnosti pre kabinety pomôcok a šatne.

Prevádzku a personál Materskej školy financoval štát. Rodičia finančne neprispievali ani neplatili žiadne poplatky za pobyt detí v Materskej škole.

Z dôvodu veľkého počtu detí a nedostačujúcej kapacity školy 6 ročné deti nezamestnaných mám navštevovali zariadenie vždy v sobotu. Nazývali to Prípravkou – boli to 4 hodiny prípravy na vstup do školy.

 

Koncom sedemdesiatych a začiatkom osemdesiatych rokov vtedajší starosta obce p.Čambálik začal uvažovať a postupne plánovať stavbu novej Materskej školy, ktorá by bola 4 triedna.

Nová Materská škola bola veľmi potrebná z dôvodu veľkého počtu detí predškolského veku a to 120 – 130 a samozrejme kvôli nevyhovujúcej dovtedajšej Materskej školy či už po stránke kapacitnej ako aj hygienickej.

Materská škola bola plánovaná a neskôr aj budovaná v rámci akcie „Z“, kedy si obyvatelia obce svojpomocne škôlku stavali.

S výstavbou sa začalo v roku 1 9 8 3 a trvala približne do roku 1 9 8 8.

 

            Vyučovať sa začalo v roku 1988.

Pôsobilo tu 8 kvalifikovaných učiteliek, 2 upratovačky, 3 kuchárky, vedúca školskej jedálne, školník-kurič.

Deti boli rozdelené do tried podľa veku.

 

            V roku 2 0 0 2 bola z dôvodu veľkého záujmu rodičov o umiestnenie detí do Materskej školy vytvorená z miestnosti určenej pre šatňu 5 trieda pre 2,5 ročné deti. Počet učiteliek sa zvýšil na 10 a kucháriek na 5 + vedúca kuchyne.

 

Táto budova je dodnes miestom Materskej školy. Školský areál tvoria tri budovy hlavná budova, hospodársky pavilón s kuchyňou, skladmi, jedálňou a kotolňa

 

            Aj keď podmienky na edukáciu nie sú úplne ideálne učiteľky vždy poskytovali a dodnes poskytujú deťom základy pre formovanie ich osobnosti, veľa lásky, porozumenia a hlavne vzácneho času, ktorý častokrát rodičom pre ich deti nezostáva.

            Napriek mnohým kritickým a mylným názorom a vyjadreniam materská škola bola a vždy bude prvým a veľmi dôležitým činiteľom, ktorí formuje a ovplyvňuje nielen deti a ich budúcnosť ale aj celú spoločnosť. Pretože dieťa, základný článok spoločnosti a budúcnosť nás všetkých nezačína žiť a učiť sa vstupom do školy, ale práve predškolské obdobie, obdobie formovania základných a veľmi dôležitých vlastností, poznatkou, charakteru na ktorom bude dieťa ďalej stavať formuje, rozvíja a ovplyvňuje Materská škola.

 

 

Každé dieťa je tvor osobitý a jedinečný.

Každé dieťa sa inak a z iného teší, na iné sa smeje a pre iné smúti.

Usilujeme sa vcítiť do ich detského sveta a vyvolať v nich radosť a smiech.

 

 

 

Zdroje:

Archív Šaľa – Kronika obce Pata do r.1950, záznamy ONV Šaľa 1939-1949, záznamy ONV Sereď 1949-1960, inšpekčné záznamy

Obecný úrad Pata

Starosta obce Pata p.Čambálik

Riaditeľka Materskej školy v rokoch 1950 – 1971 p.Bolečková

Riaditeľka Materskej školy v rokoch 1971 – 1989 p. Hajdáková

Riaditeľka Materskej školy v rokoch 1989 -                    p. Andrisová

Kuchárky v Materských školách – p. Paldanová, Fratričová, Čambáliková

 


TOPlist