O nás                                             

Materská škola so ŠJ sa nachádza v obci Pata - okres Galanta. Je štátne predškolské zariadenie, zriaďovateľom je obec Pata.

V prevádzke je od 1.9.1988 a od 1.1.2003 je MŠ so ŠJ právnou subjektivitou.

Naša materská škola je 5 – triedna a poskytuje celodennú a poldennú starostlivosť deťom od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou.

Uplatňujeme model tvorivo-humanistickej výchovy, kde v centre pozornosti nie je učenie, činnosti a výkony, ale osobnosť dieťaťa – jeho myslenie, prežívanie, cítenie, tvorenie a správanie.

Cieľom našej celoročnej práce s deťmi je zámerne stimulovať a rozvíjať všetky stránky osobnosti dieťaťa. Snažíme sa viesť deti k tomu, aby sa tvorivo a samostatne podieľali na rozvíjaní vlastného poznania. Aplikovaním zážitkového učenia sa pasívne učenie nahrádza aktívnym prijímaním poznatkov v prirodzených situáciách.

Organizujeme rozne aktivity, ktoré sú pre deti nielen príťažlivými, ale sú aj zdrojom rozvoja kompetencíí dieťaťa.

Spolupracujeme s OÚ, ZŠ, KD, Klubom dôchodcov, Domovom dôchodcov, s detskou lekárkou a stomatologičkou.

Počas celého školského roka pripravujeme pre deti i rodičov rôzne aktivity:

 - výstavky – prírodnín, jesenných strašiakov, ovocia a zeleniny, veľkonočných kraslíc...,

 - vystúpenia pre dôchodcov, účasť na Vianočnom koncerte, vystúpenie ku dňu matiek...,

 - divadelné predstavenia hrané učiteľkami v MŠ, návšteva divadla v NR a TT, divadelné predstavenia bábkohercov...

 - návšteva prvákov na otvorenej hodiny v ZŠ,

 - vychádzky do okolitej prírody, púšťanie šarkanov, sánkovanie, stavanie snehuliakov, guľovačka, pečenie medovníkov, šišiek, Mikulášska – vianočná besiedka, karneval, veľkonočná oblievačka, jarná - jesenná brigáda, oslava MDD, účasť na športovej olympiáde v Seredi, návšteva polície, psovodov, požiarnikov.... a mnoho iných.

   

Prevádzka materskej školy je v pracovných dňoch od 6.30h do 16.30h.

 

Celú výchovno-vzdelávaciu činnosť a radostný pobyt vášho dieťaťa v našej materskej škole zabezpečuje  10 kvalifikovaných pedagogických a 8 nepedagogických zamestnancov.

 

Personál MŠ

Riaditeľka školy –    Blažena Paldanová

Učiteľky –                Klaudia Práznovská

                                Daniela Horváthová

                                Bc.Jarmila Juricová

                                Petra Slaninová

                                Bc.Andrea Jávorková

                                Mgr.Michaela Vavreková

                                Mgr.Zuzana Mrenková

                                 Janka Vachútová

                                 Bc.Ľubica Balážiová, Bc.Katarína Sobotovičová

Ekonómka školy -       Martina Stanková

Vedúca ŠJ -              Veronika Hujová

Kuchárky -                 Veronika Borkovičová

                                 Mária Hudeková          

                                 Dagmar Regenová

                                  Marcela Mesárošová

Upratovačka -             Ľubica Tóthová

                                  Martina Cicáková    

Kurič – údržbár -        Vladimír Vaško 

Ďakujeme všetkým, ktorí nám veria, podporujú a pomáhajú nám.

kolektív MŠ

 

 


TOPlist