JEDÁLNY LÍSTOK  

Poskytovanie dotácie na stravu

S účinnosťou od 1.1. 2019 nadobúda účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu.

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v materskej škole. Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu.

 Podľa § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z.z. sa dotácia na stravu poskytne v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti alebo vyučovania a odobralo stravu .Rodič je povinný dieťa zo stravy odhlásiť ak sa výchovno-vzdelávacej činnosti dieťa nezúčastní. Ak rodič neodhlási dieťa zo stravy v deň, kedy sa nezúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti alebo vyučovania, túto stravu je rodič povinný uhradiť. Prvý deň neodhlásenia si môže rodič prísť pre obed do výdajne kuchyne. Neodhlásenú stravu rodič uhradí naraz za jeden mesiac šekom alebo bankovým prevodom, najneskôr do 10. dňa nasledujúceho mesiaca. Výšku takéhoto nedoplatku stanoví vedúca školskej jedálne.

 

  •  

ak sú dieťa alebo žiak odkázané zo zdravotných dôvodov na diétne stravovanie, ale zariadenie školského stravovania nezabezpečuje diétnu stravu dotáciu na stravu v sume 1,20 eura vyplatí rodičovi dieťaťa alebo žiaka priamo zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia, a to obvyklým spôsobom, napr. poukázaním na účet rodiča v banke, poštovou poukážkou.

 

  •  
  •  

ak dieťa, ktoré sa zúčastňuje výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole, je na základe jeho zdravotného stavu lekárom – špecialistom odkázané na diétne stravovanie a rodič mu diétnu stravu pripraví doma a prinesie na konzumáciu v rámci obeda do materskej školy bude dotácia na stravu v sume 1,20 eura zriaďovateľom alebo školským zariadením poskytnutá priamo rodičovi a to obvyklým spôsobom, napr. poukázaním na účet rodiča v banke, poštovou poukážkou.


TOPlist